Maankäyttö- ja rakennuslain muutos hyväksytty

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksista. Muutoksilla parannetaan merkittävästi maanomistajan oikeusturvaa rajaamalla maisematyölupavelvoitetta yleiskaava-alueilla ja helpottamalla rakentamista sekä rannoilla että yleiskaava-alueilla. Uudistukset keventävät maa- ja metsätalouteen liittyvää sääntelyä, rakentamisen byrokratiaa sekä kauppojen suuryksiköitä koskevia rajoituksia ja näin ollen lisäävät talouskasvua.

Muutokset lisäävät kuntien valtaa maankäytössä ja kaavoituksessa merkittävästi. Jatkossa valta ja vastuu maankäytössä ja rakentamisessa ovat vahvemmin samoissa käsissä. Kuntien päättäessä itsenäisemmin maankäytöstään, kasvaa kunnanvaltuutettujen rooli entisestään. Maankäyttöä koskevat asiat ovat tulevaisuudessa yksi kuntien ydintehtävistä, ja niillä voidaan merkittävästi vaikuttaa kuntien kehittymiseen ja elinvoimaisuuteen.

– Merkittävä uudistus maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittajille on, että jatkossa saa rakentaa jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen pelkällä rakennusluvalla. Luvan myöntämisen erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella ei siis tarvitse erikseen harkita, vaan oikeus rakentamiseen on, kertoo MTK:n kenttäpäällikkö Lauri Tapio.

Liitännäiselinkeinolla tarkoitetaan maa- ja metsätalouden harjoittamisen ohella harjoitettavaa, siihen kiinteästi liittyvää sivuelinkeinoa, kuten maaseutumatkailuun, hevostalouteen tai kiertotalouteen liittyvää toimintaa. Perinteinen maa- ja metsätalous tarvitsee nykyään usein sivuelinkeinoista saatavia ansioita, jotta toiminnan jatkaminen on ylipäänsä mahdollista.

Maisematyölupasääntelyn muuttuminen tarjoaa kunnille entistä paremmat edellytykset sopia omien kuntalaisten virkistysalueiden toteuttamisesta yhdessä maanomistajien kanssa. Kunnan ja maanomistajan välillä tehtävät sopimukset virkistysalueiden hoidosta tuleekin ottaa käyttöön entistä laajemmin.

– Kaavamääräyksillä on huomaamatta vaikeutettu metsätaloutta ja aiheutettu merkittävää haittaa maanomistajalle. Samalla on unohdettu huolehtia, että alueet toimivat siinä tarkoituksessa, mihin ne on alun perin kaavassa tarkoitettu, Tapio huomauttaa.

Uudistus vaikuttaa kuitenkin ainoastaan uusiin kaavoihin ja vanhat, kuntien jo hyväksymät kaavat, jäävät sellaisenaan voimaan. Vanhojen kaavojen muuttaminen uuden lain mukaiseksi edellyttääkin kunnilta aktiivisuutta ja kaavojen uudelleen käsittelyä.

Muutokset eivät tule vaikuttamaan kansalaisen virkistyskäyttöön millään tavalla. Jokamiehenoikeuksista voi edelleen nauttia tavallisessa talousmetsässä kuten ennenkin, sillä metsätalous ja virkistyskäyttö eivät ole millään tavoin toisiaan poissulkevia – päinvastoin.


Tapahtumat banneri
kesy banneri